Voorwaarden 2017-04-27T20:12:34+00:00
Altijd gratis verzending en optimale service.

Dual Webshop : sinds 2004 de goedkoopste en meest betrouwbare.

Onze producten worden geleverd onder de volgende voorwaarden:
Artikel 1: Toepasselijkheid

Op al onze aanbiedingen en bestellingen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Het accepteren van een aanbieding en/of het plaatsen van een bestelling houdt in dat u de aansprakelijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt. Alle rechten en aanspraken, zoals beschreven in deze algemene voorwaarden, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Dual Web Shop ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2: Aanbiedingen en overeenkomsten

Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en worden pas bindend nadat wij de order per mail bevestigen. Dual Web Shop behoudt nadrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen wanneer e.e.a. op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk wordt geacht. Dual Web Shop is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel nadere voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd deelt Dual Web Shop dit binnen 3 dagen na ontvangst van de bestelling mede.

Artikel 3: Prijzen en betalingen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euros inclusief BTW en inclusief de verzendkosten.

Artikel 4: Eigendomsbehoud

Het eigendom en risico van het geleverde product gaat over nadat de bestelling is afgeleverd.

Artikel 5: Garantie, reclames en aansprakelijkheid

Dual Web Shop garandeert al de door haar geleverde onderdelen voor fabrieksfouten gedurende een periode van 1 jaar na aankoopdatum. Binnen 30 dagen na aankoop kunnen defecte onderdelen onder rembours naar DUAL WEB SHOP gestuurd worden. De betreffende onderdelen zullen dan kostenloos door DUAL WEB SHOP worden vervangen. Na de periode van 30 dagen kunnen de goederen alleen voor uw eigen rekening aan DUAL WEB SHOP toegezonden worden. Ze zullen dan eveneens kostenloos worden vervangen en onder rembours worden teruggestuurd. Neem eerst contact op met uw dealer alvorens onderdelen te versturen. Retourzendingen die niet voorafgegaan worden door een schriftelijke toestemming van DUAL WEB SHOP met autorisatiecode worden niet geaccepteerd. De garantie- en vervangingsbepalingen zijn alleen van toepassing indien een kopie van de originele aankoopbon, voorzien van aankoopbedrag en aankoopdatum met de goederen wordt meegestuurd. De eigenaar van onze producten is zelf verantwoordelijk voor de periodieke controles van de, met de door DUAL WEB SHOP geleverde onderdelen, gebouwde producten om zo overmatige slijtage te vermijden. Deze controles omvatten: inspectie van losse onderdelen en andere accessoires en tevens een periodieke inspectie van alle schroeven, moeren, bouten en controle op de conditie en onderhoud van het gebruikte hout. De gebruiksaanwijzing geeft hierover alle benodigde informatie. Deze garantiebepaling voor de onderdelen sluit aanspraak in de volgende gevallen uit: aansprakelijkheid op loonkosten veroorzaakt door noodzakelijke vervanging van een defect onderdeel; vrachtkosten na de garantietermijn van dertig dagen; gevolgschade door of als gevolg van gebruikmaking van onze producten; schade aan onderdelen als gevolg van vandalisme, oneigelijk gebruik, verkeerde montage, verkeerde installatie of andere abnormale omstandigheden. kan geen verantwoording aanvaarden voor modificaties aan en toevoeging van accessoires, anders dan onder de naam van DUAL WEB SHOP geleverd. Deze garantiebepaling voor de onderdelen betreft plaatsing van onze producten op niet-openbaar terrein. Deze garantiebepaling sluit iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade uit. Wij houden ons het recht voor veranderingen aan te brengen in gebruikte materialen, samenstelling van de montagedoos en ontwerp zonder dit vooraf kenbaar te maken.

Artikel 6: Bestellingen / communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het misbruik van internet of enig ander communicatiemiddel tussen u en Dual Web Shop, dan wel tussen Dual Web Shop en derden is Dual Web Shop niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Dual Web Shop.
Artikel 7: Overmacht.
In geval van overmacht heeft Dual Web Shop het recht om naar eigen keuze de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden zonder dat Dual Web Shop gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Dual Web Shop kan worden toegerekend omdat deze niet te wijten is zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt.

Artikel 8: Diversen

Indien een bepaalde plant niet soortecht geleverd kan worden houdt Dual Web Shop zich het recht voor om een vervangende cultuurvarieteit te leveren. De klant zal hiervan te allen tijde op de hoogte worden gebracht. Dual Web Shop is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling gebruik te maken van derden.

Artikel 9: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen en aanbiedingen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Alle prijzen onder voorbehoud van zetfouten.